စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ရက)​တောင်ကြီး
(ရကက)​ကျောက်တလုံး(တောင်ကြီး)
(ရကခ)အထက(၇)တောင်ကြီး
(ရကတ)တောင်နီ(တောင်ကြီး)
(ရကဘ)​ရွှေညောင်(တောင်ကြီး)
(ရကယ)​အေးသာယာ(တောင်ကြီး)
(ရကအ)အောင်သပြေ(တောင်ကြီး)
(ရည)​ညောင်ရွှေ
(ရညခ)​ခေါင်တိုင်(ညောင်ရွှေ)
၁၀(ရညစ)စံကား(ညောင်ရွှေ)
၁၁(ရညတ)ဘုရားတောင်ရေဆိပ်(စံကား)(ညောင်ရွှေ)
၁၂(ရညပ)အင်းပေါခုံ(ညောင်ရွှေ)
၁၃(ရညမ)မင်းချောင်း(ဟဲယာရွာမ)(ညောင်ရွှေ)
၁၄(ရညသ)မိုင်းသောက်(ညောင်ရွှေ)
၁၅(ရညဟ)ဟဲယာရွာမ(အင်းပေါခုံ)(ညောင်ရွှေ)
၁၆(ရညအ)အင်းယား(အင်းပေါခုံ)(ညောင်ရွှေ)
၁၇(ရဋ)ဆီဆိုင်
၁၈(ရဋဆ)ဆိုက်ခေါင်(ဆီဆိုင်)
၁၉(ရဋဘ)ဘန်းယဉ်(ဆီဆိုင်)
၂၀(ရဎ)ဖယ်ခုံ
၂၁(ရဎဆ)ဆီးဘူး(ဖယ်ခုံ)
၂၂(ရဎဗ)မိုးဗြဲ(ဖယ်ခုံ)
၂၃(ရဎလ)လွယ်ယင်း(ဖယ်ခုံ)
၂၄(ရထ)ဗထူး(ရပ်စောက်)
၂၅(ရထစ)ရပ်စောက်
၂၆(ရထတ)အင်တော(ရပ်စောက်)
၂၇(ရထဖ)ပင်ဖြစ်(ရပ်စောက်)
၂၈(ရထဘ)​ကောင်းဘို့(ရပ်စောက်)
၂၉(ရထသ)ဆပ်သေ(ရပ်စောက်)
၃၀(ရထအ)​ကျောက်ဂူ(ရပ်စောက်)
၃၁(ရယ)ပင်းတယ
၃၂(ရယက)ကျုံး(ပင်းတယ)
၃၃(ရယအ)မိုင်းအင်(ပင်းတယ)
၃၄(ရသ)ကလော
၃၅(ရသန)နန်းတိုင်း(ကလော)
၃၆(ရသပ)အောင်ပန်း(ကလော)
၃၇(ရသဘ)ဘော်ဆိုင်း(ကလော)
၃၈(ရသဟ)​ဟဲဟိုး(ကလော)
၃၉(ရဟ)ရွာငံ
၄၀(ရဟက)မြို့ကြီး(ရွာငံ)
၄၁(ရဟဇ)မြိုင်(ရွာငံ)
၄၂(ရဟဒ)မြင်းကျဒိုး(ရွာငံ)
၄၃(ရဟဥ)​ရေဦး(ရွာငံ)
၄၄(ရဠ)ပင်လောင်း
၄၅(ရဠက)တီကျစ်(ပင်လောင်း)
၄၆(ရဠခ)ပင်ခွန်(ပင်လောင်း)
၄၇(ရဠတ)တင်းတက်(ပင်လောင်း)
၄၈(ရဠန)​နောင်တရား(ပင်လောင်း)
၄၉(ရဠပ)​ဆောင်းပြောင်း(ပင်လောင်း)
၅၀(ရဠမ)တလိုင်းမရွာသစ်(ပင်လောင်း)
၅၁(ရဘက)ဟိုပုံး
၅၂(ရဘခ)​ကျောက္ကချား(ဟိုပုံး)
၅၃(ရဘတ)​ကျောက်တန်း(ဟိုပုံး)
၅၄(ရဘန)နမ့်ခုတ်(ဟိုပုံး)
၅၅(ရလ)လွိုင်လင်
၅၆(ရလပ)အထက(၁)ပင်လုံ(လွိုင်လင်)
၅၇(ရလဖ)အထက(၂)ပင်လုံ(လွိုင်လင်)
၅၈(ရလမ)မိုင်းပွန်(လွိုင်လင်)
၅၉(ရစျ)နမ့်စန်(တ)
၆၀(ရစျလ)ခိုလန်(နမ့်စန်-တ)
၆၁(ရစျဟ)ကွန်ဟိန်း
၆၂(ရဌ)မိုင်းကိုင်
၆၃(ရဌအ)​ကျေးသီးမံစံ
၆၄(ရဌဧ)မိုင်းနောင်(ကျေးသီးမံစံ)
၆၅(ရဍ)လဲချား
၆၆(ရဍရ)မိုင်းရှူး
၆၇(ရဍဝ)ဝမ်ကန်(မိုင်းရှူး)
၆၈(ရဃ)လင်းခေး
၆၉(ရဃပ)မိုင်းပန်
၇၀(ရဏ)မိုးနဲ
၇၁(ရဏဟ)တုန်ဟုန်း(မိုးနဲ)
၇၂(ရဏဥ)မောက်မယ်
၇၃(ရရ)လားရှိုး
၇၄(ရဓ)သိန်းနီ
၇၅(ရဖ)ကွမ်းလုံ
၇၆(ရအ)တန့်ယန်း
၇၇(ရအယ)မိုင်းရယ်
၇၈(ရဖပ)ဟိုပန်
၇၉(ရဖလ)လောက်ကိုင်
၈၀(ရစမ)အထက(၁)မူဆယ်
၈၁(ရစဆ)အထက(၂)မူဆယ်
၈၂(ရဂ)ကွတ်ခိုင်
၈၃(ရဂန)နမ့်ဖ​တ်ကာ(ကွတ်ခိုင်)
၈၄(ရစ)နမ့်ခမ်း
၈၅(ရမ)​ကျောက်မဲ
၈၆(ရမင)မိုင်းငေါ့(ကျောက်မဲ)
၈၇(ရင)နောင်ချို
၈၈(ရငက)ကံကြီး(နောင်ချို)
၈၉(ရငဘ)ဘန့်ဘွေး(နောင်ချို)
၉၀(ရဆ)နမ့်ဆန်(မြောက်)
၉၁(ရန)နမ္မတူ
၉၁(ရနတ)ဘော်တွင်း(နမ္မတူ)
၉၃(ရပ)သီပေါ
၉၄(ရပန)နမ့်လန်(သီပေါ)
၉၅(ရနအ)မန်တုံ
၉၆(ရခ)မိုးမိတ်
၉၇(ရခမ)မန်ကျည်းပင်(မိုးမိတ်)
၉၈(ရခအ)မဘိမ်း
၉၉(ရခဥ)ငါးအိုး(မဘိမ်း)
၁၀၀(ရတ)ကျိုင်းတုံ
၁၀၁(ရဥခ)မိုင်းခတ်
၁၀၂(ရဥမ)မိုင်းယန်း
၁၀၃(ရဧဖ)မိုင်းဖြတ်
၁၀၄(ရဧ)မိုင်းယောင်း
၁၀၅(ရဇ)မိုင်းဆတ်
၁၀၆(ရဗ)မိုင်းတုံ
၁၀၇(ရဝ)မိုင်းပျဉ်း
၁၀၈(ရဝမ)မက်မန်း(မိုင်းပျဉ်း)
၁၀၉(ရဒ)တာချီလိတ်
၁၁၀(ရဒလ)တာလေ(တာချီလိတ်)
၁၁၁(ရဒဟ)ဟောင်လိတ်(တာချီလိတ်)
Copyright © Ministry of Education 2019