စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(လဘ)ဘားအံ
(လဘက)ကော့ကျိုက်(ဘားအံ)
(လဘခ)ခရားတွင်း(ဘားအံ)
(လဘတ)တောင်ကလေး(ဘားအံ)
(လဘထ)ထုံးအိုင်(ဘားအံ)
(လဘန)အိန္ဒု(ဘားအံ)
(လဘပ)ဇာသပြင်(ဘားအံ)
(လဘဘ)ဘားကပ်(ဘားအံ)
(လဘရ)ဝဲကရင်(ဘားအံ)
၁၀(လဘလ)လှာကာ(ဘားအံ)
၁၁(လလ)လှိုင်းဘွဲ့
၁၂(လလက)ပိုင်ကျုံ(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၃(လလခ)ဒိုင်းပြ(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၄(လလဂ)ရွှေဂွန်း(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၅(လလထ)ထီလုံ(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၆(လလဒ)ဒေါ်လန်း(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၇(လလပ)ကပ္ပလီ(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၈(လလဘ)​နောင်ဘိုကြီး(လှိုင်းဘွဲ့)
၁၉(လလမ)မြိုင်ကြီးငူ(လှိုင်းဘွဲ့)
၂၀(လတ)သံတောင်
၂၁(လတည)သပြေညွန့်(သံတောင်)
၂၂(လတရ)ဘုရင့်နောင်တပ်(သံတောင်)
၂၃(လတလ)လိပ်သို(သံတောင်)
၂၄(လတသ)သံတောင်ကြီး(သံတောင်)
၂၅(လဖ)ဖာပွန်
၂၆(လဖဃ)ကမမောင်း(ဖာပွန်)
၂၇(လက)​ကော့ကရိတ်
၂၈(လကခ)ကျုံဒိုး(ကော့ကရိတ်)
၂၉(လကန)နဘူး(ကော့ကရိတ်)
၃၀(လကဘ)​ကော့ဘိန်း(ကော့ကရိတ်)
၃၁(လကအ)​တောင်ကြာအင်း(ကော့ကရိတ်)
၃၂(လအ)ကြာအင်းဆိပ်ကြီး
၃၃(လအက)ကျိုက်ဒုံ(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၃၄(လအခ)ခလယ်(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၃၅(လအဆ)ဘုရားသုံးဆူ(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၃၆(လအတ)တံခွန်တိုင်(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)
၃၇(လမ)မြဝတီ
၃၈(လမသ)သင်္ကန်းညီနောင်(မြဝတီ)
Copyright © Ministry of Education 2019